Language Switcher Fallback

NOVI UKREPI

 

  • Kritje stroškov prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi

V sezoni 2020/2021 (od 1. septembra dalje) se stroški prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

  • Delno kritje fiksnih stroškov

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če je njihov ocenjen padec v četrtletni prodaji medletno (2020Q4 glede na 2019Q4) vsaj 30-odstoten.

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 glede na upad prihodkov (1,2 % na mesec poslovanja v 2019 pri padcu prodaje nad 70 % in 0,6 % pri padcu med 30 in 70 %). Ob tem velja še vrsta omejitev glede izplačanega zneska, in sicer, da znesek ne sme biti večji od 1.000 EUR mesečno na redno zaposlenega v zadnjem četrtletju 2020 ter da je krite lahko največ 70 % izgube srednje velikega ali velikega podjetja in 90% neto izgube mikro ali malega podjetja.

Podjetja brez neto izgube iz tega zakona tako niso upravičena do povračil, kljub morebitnem padcu v prodaji. Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Upravičeno obdobje pomoči se lahko s sklepom vlade podaljša za največ šest mesecev.

  • Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31. 12. 2020

Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko sistema SPOT. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.

  • Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost

Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti in ki jim je bilo zaradi ukrepov države od vključno 19. oktobra 2020 dalje opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

  • Oprostitev uvoznih dajatev in plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije
  • Ureditev pravnih podlag za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin
  • Vodenje splošnega upravnega postopka ob izrednem dogodku

Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank, omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje posameznega organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi enega ali več začasnih ukrepov, ki so nujni, primerni in sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje odločanja v upravnih zadevah.

Ti začasni ukrepi so:

- določitev krajevne pristojnosti enega ali več organov državne uprave ali nosilcev javnega pooblastila iz državne pristojnosti, če organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih pravilih, dlje časa ne more poslovati, ali je zakonito poslovanje oteženo. Organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojnost pridobil z odlokom, se lahko dogovori z organom ali nosilcem javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih pravilih, da prevzame odločanje v že začetih zadevah;

- vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih dneh;

- vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom in način ugotavljanja istovetnosti vložnikov;

- omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu, razen vlog, ki se po zakonu vložijo samo pri organu;

- omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih zaradi varovanja zdravja udeležencev;

- omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa, kadar se stranki lahko pošlje kopija dokumentov;

- določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu tega zakona, če se naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko seznani;

- podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, na zahtevo stranke, če obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno;

- podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, ki je ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku za največ dva meseca;

- prekinitev teka roka za uveljavitev procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, roka za uveljavljanje materialnih pravic ter izpolnitev materialnih obveznosti, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti strank, razen v nujnih zadevah.

 

Ukrepi se odredijo za toliko časa, kolikor traja izredni dogodek, vendar ne za več kot tri mesece. Če izredni dogodek traja dlje kot tri mesece, se veljavnost začasnih ukrepov lahko podaljša, vendar vsakič najdlje za tri mesece. Vlada mesečno preverja okoliščine izrednega dogodka in upravičenost začasnih ukrepov.

  • Zadostna dokazila po ZJN-3

Naročnik od uveljavitve tega zakona do 15. aprila 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik iz razlogov, povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

  • Znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno